Monitorul 297 din data: 24/03/2021

1.HOTĂRÂRE 22 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 22 din 8 martie 2021
referitoare la Pachetul privind azilul şi migraţia: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la un nou Pact privind migraţia şi azilul – COM (2020) 609 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gestionarea situaţiilor legate de azil şi migraţie şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului şi a propunerii de Regulament (UE) XXX/XXX (Fondul pentru azil şi migraţie) – COM (2020) 610 final, propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE – COM (2020) 611 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2.226, (UE) 2018/1.240 şi (UE) 2019/817 – COM (2020) 612 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de criză şi de forţă majoră în domeniul migraţiei şi azilului – COM (2020) 613 final şi propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea datelor biometrice în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind azilul şi gestionarea migraţiei) şi a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind relocarea), pentru identificarea unui resortisant al unei ţări terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol şi modificarea Regulamentelor (UE) 2018/1.240 şi (UE) 2019/818 – COM (2020) 614 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

2.HOTĂRÂRE 23 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 23 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pregătirea pentru schimbări – Comunicare privind gradul de pregătire la sfârşitul perioadei de tranziţie între Uniunea Europeană şi Regatul Unit – COM (2020) 324 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

3.HOTĂRÂRE 26 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 26 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Protecţia datelor ca pilon al capacitării cetăţenilor şi al abordării UE privind tranziţia digitală – 2 ani de aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor – COM (2020) 264 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

4.HOTĂRÂRE 25 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 25 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Tabloul de bord privind justiţia în Uniunea Europeană pentru anul 2020 – COM (2020) 306 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

5.HOTĂRÂRE 27 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Rezilienţa materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătăţirea securităţii şi a durabilităţii – COM (2020) 474 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

6.HOTĂRÂRE 28 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 martie 2021
referitoare la Nota de consultare – O politică comercială reînnoită pentru o Europă mai puternică

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

7.HOTĂRÂRE 318 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 318 din 10 martie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere Aşezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, judeţul Neamţ”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

8.HOTĂRÂRE 330 17/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 330 din 17 martie 2021
privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului-Spital Bucureşti-Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

9.HOTĂRÂRE 331 17/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 331 din 17 martie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „P47 Berceni – Penitenciar 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti – judeţul Prahova”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

10.HOTĂRÂRE 332 17/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 332 din 17 martie 2021
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

11.DECIZIE 246 24/03/2021
 DECIZIE nr. 246 din 24 martie 2021
pentru numirea domnului Vlad-Gabriel Sincă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

12.DECIZIE 3 19/03/2021
 DECIZIE nr. 3/1AGN din 19 martie 2021
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

13.HOTĂRÂRE 4 16/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

14.RAPORT 3886 12/02/2021
 RAPORT nr. 3.886 din 12 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Naş Sorin-Valeriu, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

15.RAPORT 5359 02/03/2021
 RAPORT nr. 5.359 din 2 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bendorfean Traian, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro