Tematica DEFINITIVAT 08.04.2020

TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI PROFESIONAL DE CONSILIER JURIDIC DEFINITIV

 – APRILIE 2020 –

 1. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC
  1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de consilier juridic.
  1. Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic.
  1. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de consilier juridic.
  1. Activitatea profesională a consilierului juridic.
  1. Modalităţile de exercitare a profesiei de consilier juridic.
  1. Relaţiile profesionale dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau reprezintă.
  1. Drepturile şi îndatoririle consilierului juridic.
  1. Răspunderea disciplinară a consilierului juridic.
  1. Organizarea profesiei de consilier juridic.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 514/28.11.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Legea nr.246/22.06.2006.
 2. Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004 actualizat cu Hot nr. 4 publicata in Monitorul Oficial al României nr.452/20.06.2014.
 1. DREPT CIVIL

A. TEORIA GENERALĂ : art.1-24

  1. Izvoarele dreptului civil

  2. Obiectul şi conţinutul Codului civil

  3. Aplicarea Legii civile

  4. Aplicarea în timp a Legii civile

  5. Teritorialitatea Legii civile

  6. Interpretarea şi efectele Legii civile

  7. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

B.  PERSOANELE: art.25-257

Persoana fizică art. 34-103

1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noţiune. Capacitatea civilă de folosinţă. Capacitatea civilă de exerciţiu.

2.  Identificarea persoanei fizice. Noţiune şinatura juridică a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul şi reşedinţa. Starea civilă.

      Persoana juridică art.187-251

1.   Dispoziţii generale, înfiinţare, capacitate civilă, funcţionare.

2.   Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea. Încetarea persoanei juridice.

C. TEORIA DREPTURILOR REALE art.535-952

 1. Bunurile. Teoria generală a proprietăţii. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publică şi proprietatea privată.
 2. Regimul juridic al bunurilor imobile proprietate privată.
 3. Limitele juridice ale dreptului de proprietate.
 4. Dezmembrămintele  dreptului de proprietate.
 5. Fiducia. Administrarea bunurilor altuia.
 6. Proprietatea publică.
 7. Posesia. Viciile posesiei. Efecte. Acţiunile posesorii.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR art.1164-1649

 1. Izvoare, elementele şi clasificarea obligaţiilor
 2. Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune şi clasificare. Condiţii. Vicii de consimţământ.  Încheiere. Efectele contractului.
 3. Modalităţile obligaţiilor. 
 4. Executarea obligaţiilor. Plata. Executarea silită. Mijloacele de protecție ale creditorului.
 5. Obligaţii complexe.
 6. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor.
 7. Stingerea obligaţiilor. Compensaţia. Confuziunea. Remiterea de datorie. Imposibilitatea fortuită de executare.
 8. Restituirea prestaţiilor.

E.  CONTRACTE SPECIALE: art.1650-2278

 1. Contractul de vânzare.
 2. Contractul de schimb.
 3. Contractul de furnizare.
 4. Contractul de locaţiune.
 5. Contractul de arendare.
 6. Contractul de antrepriză.
 7. Contractul de societate.
 8. Contractul de transport.
 9. Contractul de mandat.
 10. Contractul de agenţie.
 11. Contractul de intermediere.
 12. Contractul de depozit.
 13. Contractul de împrumut.
 14. Contractul de cont curent.
 15. Contractul de asigurare.
 16.  Tranzacţia.

F.  GARANŢIILE PERSONALE. FIDEJUSIUNEA: art. 2279-2320

G. PRIVILEGIILE ŞI GARANŢIILE REALE. IPOTECA. GAJUL. DREPTUL DE RETENŢIE: art. 2323-2499

H. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDEREA ŞI CALCULUL TERMENELOR.  Art.2500-2556.

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale şi monografii de specialitate

Acte normative

– Codul Civil(Legea 287/2009 – Noul Cod civil, cu completările şi modificările ulterioare)

– Legea 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil, cu completările şi modificările ulterioare)

 1. DREPT PROCESUAL CIVIL

1.   Aplicarea în timp a Noului Cod de Procedură Civilă

2.   Principii noi, reglementate în Noul Cod de Procedură Civilă

3. Competenţa – reguli generale. Competenţa materială. Competenţa teritorială alternativă. Competenţa generală exclusivă. Prorogarea competenţei. Regimul excepţiei de necompetenţă. Conflictul de competenţă, litispendenţa, conexitatea, strămutarea.

4.  Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil.

5.  Acţiunea civilă şi cererile în procesul civil.

6.  Citarea şi comunicarea actelor de procedură

7.  Actele de procedură. Regimul nulităţilor.

8.  Termenele procedurale. Repunerea în termen.

9.  Procedura prealabilă şi începutul procesului

10. Judecata în primă instanţă – reguli generale

11. Cererea de chemare în judecată. Elemente de noutate. Efecte. Procedura de verificare.

12. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.

13. Probele şi administrarea probelor.

14. Incidente procedurale.

15. Hotărârea judecătorească şi autoritatea de lucru judecat.

16. Executarea provizorie a hotărârii.

17. Căile de atac. Apelul. Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea.

18. Proceduri speciale. Ordonanţa preşedinţială. Ordonanţa de plată. Cereri cu valoare redusă.

19. Executarea silită.

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale şi monografii de specialitate

Acte normative :

– Codul de procedură civilă ( Legea 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare)

– Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă

– Legea 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti precum şi punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă.

IV. DREPT PENAL

 1. PARTEA GENERALĂ
 2. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp.
 3. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii.
 4. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată.
 5. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea morală, constrângerea fizică, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt.
 6. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice, concursul de infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice.
 7. Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii.
 8. Individualizarea pedepsei: circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei la locul de muncă.
 9. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea, prescripţia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor şi reabilitarea.
 • PARTEA SPECIALĂ
  • Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, delapidarea, gestiunea frauduloasă, distrugerea, tulburarea de posesie şi tăinuirea).
  • Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea sub sechestru).
  • Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită şi darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă).
  • Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă, omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, evadarea, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, supunerea la rele tratamente).
  • Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea).

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale şi monografii de specialitate

Acte normative

– Codul Penal(Legile nr. 286/2009 şi Legea nr. 187/2012,cu modificările şi completările ulterioare).

V. DREPT PROCESUAL PENAL

 1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România. Principiul egalităţii armelor. Prezumţia de nevinovăţie şi sarcina probei.
 2. Participanţii la procesul penal.
 3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal.
 4. Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea.
 5. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (noţiune şi clasificare, obiectul probaţiunii, sarcina probaţiunii, aprecierea probelor şi mijloacele de probă).
 6. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii).
 7. Actele procesuale şi procedurale comune (actele procesuale şi actele procedurale, termenele în procesul penal, sancţiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare şi amenda judiciară).
 8. Urmărirea penală. Obiect, limite, trăsături caracteristice, dispoziţii generale privind urmărirea penală. Competenţa organelor de urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea organelor de urmărire penală. Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. Terminarea urmăririi penale. Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale.
 9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.
  1.  Procedura plângerii prealabile.
  1.  Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti.
  1. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea în termen şi apelul peste termen, efectele apelului.
  1. Recursul: hotărâri supuse recursului, efectele recursului; audierea inculpatului în recurs.
  1. Contestaţia în anulare şi revizuirea; repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unor măsuri preventive pe nedrept.
  1. Proceduri speciale ( procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, procedura reabilitării judecătoreşti).
  1.  Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau modificarea pedepsei, contestaţia la executare).

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale şi monografii de specialitate

Acte normative

– Codul de procedură penală (Legea nr.135/2010 şi Legea nr.255/2013cu modificările şi completările ulterioare).

VI. CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI CONTRAVENŢIONAL

A. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

a. Drept substanţial

– actul administrativ; actul administrativ unilateral asimilat; ordonanţa Guvernului

– autoritatea emitentă a actului administrativ

b. Drept procedural

– procedura administrativă prealabilă; specificul jurisdicţiilor administrative speciale

– procedura judiciară de contencios administrativ: obiectul acţiunii, părţile, instanţa competentă, timbrare, termenul de introducere a acţiunii, particularităţi ale procedurii, soluţionarea cererii, căi de atac, executarea hotărârii

– procedura judiciară specială de suspendare a actului administrativ

– procedura judiciară specială a excepţiei de nelegalitate

– procedura judiciară specială privind ordonanţele Guvernului

c. Modificări ale legii contenciosului administrativ

B. CONTENCIOSUL CONTRAVENŢIONAL

a. Drept substanţial

– contravenţia

– răspunderea contravenţională

– sancţiunile contravenţionale

b. Drept procedural

– constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

– procedura judiciară contravenţională: obiectul plângerii, părţile, instanţa competentă, introducerea plângerii, particularităţi ale procedurii, soluţionarea plângerii, căi de atac

– executarea sancţiunilor contravenţionale

c. Modificări ale legislaţiei contravenţionale

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale şi monografii de specialitate

Acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele de timbru
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv modificările aduse de Legea nr. 187/2012, intrate în vigoare la data de 01.02.2014.
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Noul Cod de Procedură Civilă – Legea 134/2010 privind noul cod de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare

Jurisprudenţă

 • [www.ccr.ro (Curtea Constituţională); www.scj.ro (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)].

VII. DREPT SOCIETAR

 1. Contractul de societate comercială
  1. Aporturile
  1.  Affectio societatis
  1.  Împărţirea profitului
 2. Înmatricularea şi autorizarea societăţilor comerciale
 3. Funcţionarea societăţilor comerciale
  1. Adunarea generală
   1. Felurile
   1. Convocarea
   1. Şedinţa
   1. Hotărârile
  1. Administrarea şi conducerea
   1. Statutul juridic al administratorilor
   1. Răspunderea administratorilor
  1. Controlul
   1. Controlul prin cenzori
   1. Controlul prin auditori
   1. Controlul prin asociaţi
 4. Modificarea societăţii
  1. Reducerea capitalului social
  1. Majorarea capitalului social
  1. Prelungirea duratei
  1. Fuziunea şi divizarea
  1. Schimbarea formei juridice
 5. Dizolvarea şi lichidarea voluntară
  1. Dizolvarea
   1. Cauze generale de dizolvare
   1. Căile dizolvării
   1. Efectele dizolvării
  1. Lichidarea voluntară
   1. Principiile lichidării
   1. Statutul lichidatorilor
   1. Lichidarea activului şi pasivului
   1. Drepturile asociaţilor cuvenite din lichidare
   1. Închiderea lichidării
 6. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată
 7. Funcţionarea societăţii pe acţiuni
  1.  Acţiunile emise de societate
  1.  Obligaţiunile emise de societate
  1.  Adunarea generală a acţionarilor
  1.  Administrarea şi conducerea
   1. Sistemul unitar
   1. Sistemul dualist
  1.  Registrele
  1.  Situaţiile financiare

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale, monografii, articole de specialitate

Acte normative

 • Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicata cu mofidicarile si completarile ulterioare, fără modificările prevăzute de Legea nr.255/2013 şi Legea nr.187/2012, modificări intrate în vigoare la data de 01.02.2014.
 • Legea 26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea 287/2009 privind noul Cod civil, cu completările şi modificările ulterioare

Jurisprudenţă

Deciziile publicate în culegeri de decizii, în reviste de specialitate ori pe website-ul www.scj.ro sau http://portal.just.ro/ .

VIII. DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE

 1. Specificul dreptului muncii ca ramură a dreptului. Noţiune şi obiect. Izvoarele dreptului muncii.
 2. Contractul individual de muncă. Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii şi formă. Conţinut.
 3. Încheierea contractului individual de muncă.
 4. Modificarea contractului individual de muncă muncă (delegarea, detaşarea, transferul, trecerea temporară în altă muncă).
 5. Suspendarea contractului individual de muncă.
 6. Încetarea contractului individual de muncă.
 7. Răspunderea disciplinară.
 8. Răspunderea patrimonială.
 9. Salarizarea. Timpul de muncă şi timpul de odihna.

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Tratate, cursuri, manuale, monografii, articole de specialitate

Acte normative

 • Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/24.01.2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72/5.02.2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv modificările prevăzute de Legea nr.255/2013 şi Legea nr.187/2012.
 • Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv modificările prevăzute de Legea nr.255/2013.

Jurisprudenţă

Deciziile publicate în culegeri de decizii, în reviste de specialitate ori pe website-ul www.scj.ro sau http://portal.just.ro/ .